Úvod » Etický kodex EABP » Etický kodex EABP

Etický kodex EABP

1 Etické principy 1
1.1 Preambule 1
1.2 Obecný etický postoj psychoterapeutů zaměřených na tělo 2
2 Funkce a struktura etické komise 2
2.1 Funkce 2
2.2 Organizační struktura 2
2.2.1 Vztah rady a etické komise 3
2.2.2 Setkání 3
3 Etický kodex 2006 3
3.1 Úvod 3
3.2 Zásada 1: Odpovědnost 4
3.3 Zásada 2: Kompetence 5
3.4 Zásada 3: Morální a právní standarty 6
3.5 Zásada 4: Mlčenlivost 6
3.6 Zásada 5: Prospěch klienta 7
3.7 Zásada 6: Profesní vztah 8
3.8 Zásada 7: Veřejná prezentace 8
3.9 Zásada 8: Metody práce 10
3.10 Zásada 9: Výzkum 11
4 Postupy 12
4.1 Preambule 12
4.2 Zahájení řízení 13
4.3 Fáze shromažďování informací 13
4.4 Fáze hodnocení 14
4.5 Požadované akce a sankce 14

1 Etické principy
1.1 Preambule
Jako evropská asociace jsme si vědomi toho, že pojem etika má v různých jazycích a kulturách poněkud odlišné významy a konotace. Poté, co jsme vedli četné diskuse s kolegy ve většině evropských zemí, dospěli jsme ke společnému pojetí, které používáme v profesním etickém kodexu EABP.
Etika odkazuje na ducha, kterým mají být prodchnuty postoje a chování těch, kteří se označují za psychoterapeuty zaměřené na tělo (bodypsychote­rapeuty).
Členové EABP, stejně tak jako vedení asociace, administrativa a výbory, se snaží o naplňování ducha tohoto etického kodexu ve všech interních i externích záležitostech.
1.2 Obecný etický postoj psychoterapeutů zaměřených na tělo
Bodypsychoterapeuti uznávají, že v terapii, výcviku, supervizi i poradenství jsou profesně součástí vztahů, které jsou na různých úrovních asymetrické. Je na nich, aby jako první přebírali odpovědnost za vhodný obsah, kontext a hranice vztahů. Mají toto stále na zřeteli a zkoumají své pochybnosti související se vztahy. Jsou si vědomi toho, že vztahy ovlivňují jak zjevné a vědomé cíle, tak i stav, ve kterém se terapeut vnitřně právě nachází.
Bodypsychoterapeuti vnímají svou odpovědnost udržovat krok s vývojem v psychoterapii, aby neustále zlepšovali a aktualizovali své znalosti a dovednosti. Přijímají vlastní odpovědnost požádat o radu a podporu své kolegy a supervizory, a pokud to bude nutné, že vyhledají vlastní terapii, aby si řešili osobní problémy.
Co se týká poskytování služeb, bodypsychoterapeuti se snaží zachovávat vždy nejvyšší standarty své profese. Přijímají odpovědnost za následky svých činů a vynasnaží se, aby jejich služby byly účelně užívány.
2 Funkce a struktura etické komise
2.1 Funkce
Funkcí etické komise je zkoumat, jak se udržuje a jak je co nejlépe vyjadřován etický duch EABP. Současně si komise všímá, jak jsou zachovávány v asociaci a mezi členy hodnoty lidskosti, respektu a pravdivosti.
Etická komise má proto tři hlavní funkce:

  • dohlíží na to, jak je co nejlépe vyjadřován duch EABP, což je uskutečňováno skrze etický kodex, který je přijat valnou hromadou EABP a reprezentuje ducha asociace
  • zviditelňuje diskuse týkající se postojů bodypsychoterapeutů patřících do EABP
  • definuje formy chování, které nejsou v souladu s etickým chováním a způsoby, jak přistupovat k těm, kteří etický kodex porušují

2.2 Organizační struktura
Etická komise EABP je vybrána valnou hromadou a přímo pod ni spadá. Volba do této komise se koná při stejné příležitosti jako volba do rady. Etická komise má 5 členů, s jedním náhradníkem pro případ, že by některý člen komise rezignoval v období mezi valnými hromadami. Pro zajištění kontinuity a současně souhlasu se záměry valné hromady je jedna polovina komise (2 – 3) volena následnou valnou hromadou, přičemž členové jsou voleni na 4 roky.

2.2.1 Vztah rady a etické komise
Předsedající etické komise je členem rady EABP (bez úřadních a volebních možností). Etická komise informuje průběžně radu o svých případech a dalších aktivitách. Etická komise zapojuje radu do řešení etických stížností, kdykoliv se případ týká obecných pravidel nebo doporučení k vyloučení člena. Etická komise a rada jsou si navzájem poradním sborem a rada podporuje etickou komisi v otázkách práva.
2.2.2 Setkání
Etická komise se setkává nejméně dvakrát do roka za těmito účely:

  • sbírá, analyzuje a vyhodnocuje informace o probíhajících etických případech
  • zpracovává možné oblasti výzkumu pro vyjasňování a vývoj etických pravidel
  • zavádí způsoby, které zlepšují členům možnosti seberegulace a sebepoznávání

3 Etický kodex 2006
Etická komise představuje etické pokyny EABP, které byly schváleny na valné hromadě v roce 2006. Každá část má obecnou zásadu, která vystihuje podstatu a poté je podrobně specifikována. Tato upřesnění nabízejí seznam témat, která rozlišují a objasňují základní etické zásady. Chceme upozornit na skutečnost, že tyto pokyny by nikdy neměly být brány jako morální zákon, ale spíše jako způsob uvažování, jak se přiblížit určitým tématům. Rádi bychom vás povzbudili, abyste na tyto zásady pohlíželi jako na zdroj, který vám pomáhá orientovat se, podporuje vaši odbornost, kompetenci a odpovědnost.
3.1 Úvod
Bodypsychoterapeuti respektují důstojnost a hodnotu jednotlivce a usilují o zachování a ochranu základních lidských práv. Zavazují se zvyšovat znalosti o chování člověka, porozumění sobě i druhým a využít těchto vědomostí ku prospěchu lidem. Bodypsychoterapeuti také napomáhají k porozumění a propojení fyzických, emočních a mentálních procesů. Při dosahování těchto cílů vynaloží maximální úsilí pro podporu a dobro těch, kteří vyhledali jejich službu, blízkých svých klientů (pokud to není v konfliktu s potřebami klientů) a všech účastníků výzkumu, kteří se mohou stát předmětem studia. Bodypsychoterapeuti by si měli být vědomi nutnosti specifického přístupu, který vyžaduje práce s dětmi nebo postiženými lidmi. Kontrakty by měly být sjednány dle zákona jejich země za přítomnosti rodičů nebo zákonných zástupců.
Bodypsychoterapeuti respektují kolegy ve svém oboru i v příbuzných oborech, a jak jen mohou, usilují o to, aby poskytovali veškeré informace a zachovávali vzájemný respekt, pokud je to v jejich silách a není to v konfliktu se zájmy klienta. Užívají svých dovedností pouze v souladu s těmito hodnotami a vědomě nedovolí, aby byly zneužity někým jiným. Stejné etické principy aplikují na specifické metody užívané v bodypsychoterapii jako je dotek a pohyb, a další tělesné intervence. Bodypsychoterapeuti ctí svobodu pro dotazování a komunikaci, zároveň přijímají odpovědnost, kterou tato svoboda vyžaduje: potřeba kompetence, odpovědnosti při užívaní metod a nutnost dbát na nejlepší zájmy klientů, kolegů, studentů, účastníků výzkumu a členů společnosti. Ve snaze dostát těmto ideálům se bodypsychoterapeuti podepisují pod podrobně zpracované etické zásady v oblastech, které dále následují:

Zásada 1: Odpovědnost
Zásada 2: Kompetence
Zásada 3: Morální a právní standardy
Zásada 4: Mlčenlivost
Zásada 5: Prospěch klienta
Zásada 6: Profesní vztahy
Zásada 7: Veřejná prezentace
Zásada 8: Metody práce
Zásada 9: Výzkum

Bodypsychoterapeuti plně spolupracují se svými profesními, státními a evropskými organizacemi a asociacemi a s Evropskou asociací pro psychoterapii zaměřenou na tělo (European Association for Body Psychotherapy – EABP), včasně se informují o povinně dodržovaných etických a odborných předpisech těchto asociací nebo organizací, ke kterým náleží nebo jichž jsou členy, a jednají podle nich.
3.2 Zásada 1: Odpovědnost
Obecná zásada:
V nabízených službách udržují bodypsychoterapeuti vysoký standard své profese. Přebírají zodpovědnost za důsledky svého jednání a snaží se vždy ujistit, že jimi nabízené služby jsou vhodně užívány.

Upřesnění:
1.a Jako odborníci musejí bodypsychoterapeuti vědět, že nesou sociální odpovědnost, protože jejich doporučení a profesní aktivity mohou ovlivnit životy druhých. Jsou vnímaví k situacím v oblasti osobní, sociální, organizační, finanční, životního prostředí nebo politické, a k tlakům, které by mohly vést ke zneužití jejich vlivu.
1.b Bodypsychoterapeuti neprodleně vyjasní se svými klienty skutečnosti, které by mohly zasahovat do společné práce. Vyhýbají se vztahům, které mohou vytvářet střety zájmů.
1.c Bodypsychoterapeuti jsou povinni předejít dezinformaci, zneužití nebo blokování svých zjištění jakoukoli institucí nebo organizací, ve které jsou zaměstnáni.
1.d Jako členové státních subjektů nebo organizací zůstávají jako jednotlivci zavázáni standardům své profese.
1.e Jako učitelé nebo trenéři znají bodypsychoterapeuti svůj závazek pomáhat ostatním k získání znalostí a dovedností. Udržují vysoký standard vědeckosti tím, že předávají informace tak přesně, jak jen to je možné.
1.f Jako výzkumníci přejímají odpovědnost za výběr metod a témat použitých pro získávání dat, analýzu a prezentaci výsledků. Plánují svůj výzkum tak, aby předešli zneužití svých zjištění. Prostřednictvím diskuse ošetří limity jimi zjištěných výsledků, obzvlášť tehdy, dotýká-li se jejich práce sociální politiky nebo může být použita v neprospěch lidí určitého věku, pohlaví, etnika, socioekonomické vrstvy nebo jiné sociální skupiny. Při publikování zpráv o své práci nebudou zatajovat vyvracující zjištění a připustí existenci alternativní hypotézy a vysvětlení svých zjištění. Bodypsychoterapeuti získávají kredit pouze za práci, kterou skutečně vykonali. V dalším postupu si s povolanými lidmi a organizacemi vyjasňují své předpoklady pro sdílení a užití výsledných dat výzkumu. Vliv rušivých proměnných prostředí, ve kterém byla data sbírána, by měl být snížen na minimum.
3.3 Zásada 2: Kompetence
Obecná zásada:
Zachování vysokých standardů kompetence je sdílenou odpovědností všech bodypsychoterapeutů a profese jako takové. Bodypsychoterapeuti rozeznávají hranice svých kompetencí a omezení svých technik. Nabízejí služby a používají techniky, ke kterým byli kvalifikováni výcvikem a zkušenostmi. V těch oblastech, ve kterých zatím neexistují standardy, podniknou bodypsychoterapeuti veškerá opatření, aby chránili zájem klienta. Udržují znalosti o aktuálních zdravotních, vědeckých a profesních informacích, které se vztahují k jejich službám.

Upřesnění:
2.a Bodypsychoterapeuti pravdivě informují o svých kompetencích, vzdělání, výcvicích a zkušenostech. Zaručují, že si zajistí minimum profesionálních standardů požadovaných EABP.
2.b Bodypsychoterapeuti pracující v praxi, učitelé či výcvikoví terapeuti vykonávají své povinnosti na základě důkladné přípravy a připravenosti, takže jejich praxe dosahuje vysokých standardů co se týká přesnosti, aktualizace a relevantnosti informací předávaných v komunikaci.
2.c Bodypsychoterapeuti uznávají potřebu neustálého vzdělávání a osobního rozvoje a jsou otevření novým technikám a změnám v očekávání a v hodnotách v čase.
2.d Bodypsychoterapeuti uznávají rozdíly mezi lidmi, které se mohou vztahovat k věku, pohlaví, socioekonomickému postavení a etnickému původu, stejně jako speciální potřeby lidí, kteří mohou být znevýhodněni. Mají vhodný trénink, zkušenosti nebo poradenský přístup, aby mohli zajistit kompetentní a přiměřenou službu v kontaktu s těmito lidmi.
2.e Bodypsychoterapeuti jsou odpovědni za rozhodnutí týkající se jedinců nebo postupů, která jsou založena na výsledcích testů, rozumí psychologickým a podobným měřením, problematice validizace a výzkumům založeným na testování.
2.f Bodypsychoterapeuti uznávají, že osobní problémy a konflikty mohou zasahovat do profesionální efektivity. Zdržují se jakýchkoliv aktivit, ve kterých by jejich osobní problémy mohly vést k neadekvátnímu jednání nebo ublížit klientovi, kolegovi, studentovi či účastníkovi výzkumu. Pokud jsou zapojeni do takovéto aktivity, vyhledají při uvědomění si tohoto problému kompetentní profesionální pomoc, aby mohli určit, zda mají odstoupit, přerušit nebo omezit rozsah svých profesních aktivit.
2.g Bodypsychotera­peuti, jenž vstupují do nových oblastí práce, uznávají nutnost splňovat profesní požadavky, které se vztahují k danému poli aktivity, dříve než v něm začnou být aktivní.
3.4 Zásada 3: Morální a právní standarty
Obecná zásada:
Morální a etické standardy chování bodypsychoterapeutů jsou osobní záležitostí stejně jako u každého občana, s výjimkou situací, kdy by mohly být tyto standardy v rozporu s naplňováním profesní odpovědnosti nebo kde by mohly snížit důvěru v psychoterapii a v bodypsychote­rapeuty. Co se týče vlastního osobního chování, bodypsychoterapeuti jsou si vědomi standardů panujících v profesní komunitě a možného dopadu při dodržování nebo odchylování se od těchto standardů na kvalitu svých pracovních aktivit. Bodypsychoterapeuti jsou si také vědomi důsledku svého veřejného vystupování na možnosti kolegů vykonávat své profesní povinnosti.

Upřesnění:
3.a Jako profesionálové jednají bodyterapeuti v souladu s principy EABP a jejich národních organizací a se standarty a směrnicemi jejich institutu nebo asociace, které se vztahují k jejich praxi.
3.b Jako zaměstnavatelé nebo zaměstnanci se bodypsychoterapeuti neangažují nebo netolerují žádné aktivity, které jsou nehumánní nebo vedou k nelegální či trestné činnosti. Tyto zahrnují mimo jiné činnosti, jenž se zakládají na diskriminaci kvůli rase, handicapu, věku, pohlaví, sexuální orientaci, vyznání nebo původu, v oblasti terapeutické praxe, zaměstnávání, propagace nebo vzdělávání.
3.c Ve své profesní roli se bodypsychoterapeuti vyhýbají jakékoliv činnosti, která by porušovala nebo snižovala lidská či občanská práva klienta a dalších osob, kterých by se to mohlo týkat.
3.d Jako terapeuti, učitelé, trenéři nebo výzkumníci jsou si bodypsychoterapeuti vědomi faktu, že svými osobními hodnotami mohou ovlivnit komunikaci, používaní technik, výběr a prezentaci názorů nebo materiálů a povahu nebo implementaci výzkumů. Pokud se zabývají tématy, jenž mohou jiné pohoršovat či urážet, uznávají a respektují různé postoje a individuální citlivost, kterou mohou k těmto tématům mít klienti, studenti, lidé ve výcviku a další subjekty ve vztahu.
3.5 Zásada 4: Mlčenlivost
Obecná zásada:
Bodypsychoterapeut má primární povinnost respektovat důvěrnost informací, které získal od osob v průběhu spolupráce s nimi v pozici bodypsychotera­peuta. Nesděluje tyto informace jiným osobám, kromě takových neobvyklých okolností, za kterých by tyto informace pravděpodobně vedly k jasnému ohrožení dané osoby nebo osob jiných. Bodypsychoterapeut informuje svého klienta o zákonných omezeních mlčenlivosti. Souhlas k odhalení těchto informací jiné osobě může získat v písemné podobě od dané osoby.

Upřesnění:
4.a Informace získané v klinickém či poradenském vztahu, nebo evaluační data zahrnující děti, studenty, zaměstnance nebo jiné se stávají předmětem diskuze jen za pracovním účelem a pouze s osobami (nebo s jejich zákonnými zástupci), které se přímo zabývají daným případem. Písemné a ústní zprávy obsahují jen údaje, které jsou podstatné pro účely evaluace či reference, a veškerá opatření jsou prováděna tak, aby nedošlo k nepatřičnému proniknutí do soukromí.
4.b Bodypsychoterapeut, který prezentuje osobní informace získané v průběhu odborné spolupráce ve svých knihách, přednáškách nebo jiných veřejně přístupných materiálech, buď získal adekvátní předchozí souhlas k tomuto, nebo dostatečně zakryje veškeré identifikující informace.
4.c Bodypsychoterapeut činí opatření pro zachování mlčenlivosti při uchovávání či skartování svých záznamů a pro případ své vlastní nepřítomnosti.
4.d Při práci s menšinami nebo osobami, které nejsou schopné dát dobrovolný informovaný souhlas dbá bodypsychoterapeut na ochranu nejlepších zájmů těchto osob a na náležité předání informací s ostatními zúčastněnými.
3.6 Zásada 5: Prospěch klienta
Obecná zásada:
Z důvodu asymetrie psychoterapeu­tického vztahu je bodypsychoterapeut pozorný a opatrný v otázkách moci. Bodypsychoterapeut respektuje integritu a chrání blaho osob a skupin, se kterými pracuje. Pokud se objeví konflikt zájmů mezi klientem a institucí zaměstnávající bodypsychotera­peuta, bodypsychoterapeut si vyjasňuje povahu a směr své loajality a odpovědnosti a informuje všechny zúčastněné strany o svých závazcích, za předpokladu, že integrita a zájmy klienta jsou chráněny. Do té míry, do jaké to slouží prospěchu klienta, informuje jej bodypsychoterapeut o účelu a povaze jakéhokoli evaluačního, léčebného, vzdělávacího či tréninkového postupu. Bodypsychoterapeuti ctí, že klient, student, frekventant výcviku či účastník výzkumu mají svobodu v rozhodování o své účasti, a usilují o zvyšování jejich schopnosti dělat vhodná rozhodnutí. Nucení ke spolupráci nebo vyvíjení nátlaku na přijímání služby je neetické.

Upřesnění:
5.a Bodypsychoterapeut se zaměřuje na to, aby si byl průběžně vědom svých vlastních potřeb a své potenciálně vlivné pozice vůči osobám, jako jsou klienti, studenti, účastníci výcviku, podřízení. Vyhýbá se zneužití důvěry a závislosti takových osob. Bodypsychoterapeut činí veškerá opatření, aby se vyhnul dvojným vztahům, které by mohly narušit jeho profesionální úsudek nebo zvýšit riziko zneužití. Příklady takových dvojných vztahů zahrnují mimo jiné odbornou péči či výzkum týkající se zaměstnanců, studentů, supervidovaných, blízkých přátel nebo příbuzných.
5.b Bodypsychoterapeut pomáhá svým klientům vyjádřit jasně jejich potřeby blízkosti či odstupu, a respektuje tyto hranice. Bodypsychoterapeut žádným způsobem nevyužívá své profesní vztahy s klienty, supervidovanými, studenty, zaměstnanci nebo účastníky výzkumu.
• Bodypsychoterapeut není účasten při zneužívání sexuálním, ekonomickém a narcistickém nebo při zneužívání služeb. Toto platí i v případě, kdy to navrhuje sám klient.
• Narcistické zneužívání se děje, když terapeut posiluje svou sebeúctu na úkor klienta.
• Zneužívání služeb by mohlo nastat, když klient či účastník výcviku vykonává vědeckou, administrativní nebo jinou formu práce pro terapeuta, trenéra nebo instituci.
• Zneužívání služeb by se mohlo dít, když probíhají ekonomické transakce mimo terapeutické prostředí.
• Bodypsychoterapeut si je vědom potřeby supervize v těchto otázkách.
5.c Když bodypsychoterapeut souhlasí s poskytováním služeb klientovi na žádost třetí strany, přebírá zodpovědnost za vyjasnění povahy vztahů ke všem zúčastněným stranám.
5.d Bodypsychoterapeut činí předem finanční opatření, které ochraňují nejlepší zájmy klienta a jsou zcela srozumitelné pro klienty, studenty, účastníky výcviku nebo výzkumu. Nedostává ani nedává žádnou odměnu za doporučení klientů do odborné péče.
5.e Bodypsychoterapeut ukončuje klinický nebo poradenský vztah, jakmile je zcela jasné, že klient z něj neprofituje, nebo kdykoli toto proces vyžaduje. Nabízí klientovi pomoc s vyhledáním alternativního zdroje asistence.
5.f Pokud nároky organizace požadují po bodypsychotera­peutovi, aby nedbal na tyto nebo jiné etické principy, bodypsychoterapeut vyjasňuje povahu tohoto konfliktu mezi nároky a principy. Informuje všechny strany o své etické zodpovědnosti jako bodypsychoterapeuta a adekvátně jedná.
3.7 Zásada 6: Profesní vztah
Obecná zásada:
Bodypsychoterapeuti jednají s patřičným ohledem na potřeby, speciální kompetence a závazky kolegů psychoterapeutů, psychologů, lékařů a ostatních profesí. Respektují přednosti a závazky institucí a organizací, v nichž jsou ostatní kolegové začleněni.

Upřesnění:
6a Bodypsychoterapeuti uznávají rozsah kompetencí příbuzných profesí. Používají všechny relevantní profesní, technické i administrativní zdroje, které slouží k nejlepšímu prospěchu uživatelů. Absence formálního vztahu s ostatními profesionály nezbavuje bodyterapeuty odpovědnosti přinášet pro své klienty nejlepší možné profesní služby, ani je nezbavuje závazku cvičit se v prozíravosti, horlivosti a taktu pro získání potřebné doplňující nebo alternativní pomoci.
6b Bodypsychoterapeuti znají a počítají s tradicí a praxí ostatních profesních skupin, se kterými jsou v kontaktu, a spolupracují s těmito skupinami. Pokud klient čerpá stejné služby od různých profesionálů, bodypsychoterapeuti pečlivě zvažují povahu vztahu a jeho pokračování s opatrností a citlivostí k terapeutickým tématům, se zřetelem na prospěch klienta. Bodypsychoterapeuti diskutují tato témata také s klientem, aby minimalizovali riziko zmatení a dostáli svému závazku pomáhat ostatním rozvíjet jejich schopnosti a znalosti. Dosahují vysoké úrovně odbornosti co možná nejpřesnějším prezentováním informací.
3.8 Zásada 7: Veřejná prezentace
Obecná zásada:
Bodypsychoterapeuti prezentují psychoterapii a nabízejí služby, produkty a publikace poctivě, slušně a přesně. Vyhýbají se přitom přehánění a povrchnosti. Při prezentaci se bodypsychoterapeuti řídí závazkem umožnit veřejnosti získat možnost informovaného názoru a volby.

Upřesnění:
7.a Při prezentaci a inzerci odborných služeb bodypsychoterapeuti uvádějí k popisu poskytovatele a poskytovaných služeb následující informace: jméno, nejvyšší dosažené akademické vzdělání a výcvik dosažený u akreditovaných institucí, členství v psychoterape­utických a jiných profesně relevantních organizacích, adresu, telefonní číslo, návštěvní hodiny, stručný seznam nabízených psychologických služeb, vhodnou informaci o poplatcích, používané cizí jazyky, pravidla o službách hrazených pojišťovnou a další vhodné informace. Ostatní relevantní a důležité informace mohou být přidány, pokud nejsou v rozporu s tímto etickým kodexem.
7.b Při prezentaci a inzerci psychoterapeu­tických služeb a publikací bodypsychoterapeuti neuvádí své spojení s jakoukoli organizací, které by mohlo budit falešný dojem podpory nebo záštity ze strany dané organizace. Zvláště neuvádí své členství v evropských, národních či místních asociacích v tom smyslu, že toto členství znamená zvláštní odborné dovednosti nebo kvalifikaci. Mezi veřejnou prezentaci patří mimo jiné prezentace prostřednictvím periodik, knih, seznamů, internetu, televize, rozhlasu a filmu. Prezentace neobsahuje: (i) nepoctivé, klamné nebo podvodné údaje, (ii) nesprávně uvedené informace nebo polopravdy, které v kontextu mohou vést k omylu, (iii) dobrozdání od pacientů o kvalitě psychologických služeb a produktů, (iv) údaje vedoucí k falešným nebo přehnaně slibným výsledkům, (v) prohlášení o unikátních nebo ojedinělých schopnostech, (vi) údaje, jejichž cílem je nebo může být působení na obavy, strach nebo city klientů, jestliže nevyužijí nabízených služeb, (vii) prohlášení, podle kterých jsou nabízené služby lepší ve srovnání s jinými, (viii) sdělení, které se přímo naléhavě obrací na jednotlivé klienty.
7.c Bodypsychoterapeuti nevstupují do zištných vztahů se zástupci tisku, rozhlasu, televize, internetu a jiných komunikačních médií za cílem odborné propagace vlastní osoby. Placené inzeráty musí být takto označeny, pokud není z kontextu patrné, že jde o inzerci. Inzerce vysílaná v rozhlase nebo televizi musí být předem psychoterapeutem schválená k vysílání. Psychoterapeut uchovává kopie inzerátů a nahrávky vysílání.
7.d V nabídce a inzerci seberozvojových skupin, kurzů a výcviků je jasně uveden jejich účel a popis získaných zkušeností a zážitků. Při vzdělávání, tréninku a sebezkušenostních skupinách pro pomáhající profese je toto jasně uvedeno ještě před začátkem skupiny, kurzu nebo služby. Poplatky a další smluvní závazky jsou pro účastníky jasné před vstupem do skupiny.
7.e Bodypsychoterapeuti angažovaní v komerčním využití a propagaci psychoterapeu­tických technik, produktů, knih, atd. zajistí v rozumné míře, že reklama a prezentace je poskytována odborně, vědecky přijatelně, eticky a fakticky.
7.f Bodypsychoterapeuti nevystupují za účelem zisku v komerční reklamě a inzerci doporučující veřejnosti zakoupení konkrétního typu produktu nebo služeb, pokud jejich účast je založena na pouhé skutečnosti, že jsou bodypsychotera­peuti.
7.g Při výuce bodypsychoterapeuti zajistí, že písemné údaje o vzdělávacích akcích jsou přesné a nikoli zavádějící zvláště ve smyslu obsažených témat, základních pravidel pro hodnocení a povahu zážitků v kurzu. V písemné nabídce je v popisu seminářů, workshopů a tréninků přesně popsáno, komu je program určen včetně podmínek přijetí, vzdělání a očekávaných pomůcek. V nabídce jsou uvedeny informace o poplatcích a o vzdělání, tréninku a zkušenosti psychoterapeutů, kteří povedou program.
7.h Při oslovování účastníků výzkumu, ve kterých jsou nabízeny klinické nebo odborné služby, musí být jasně uvedena povaha služeb včetně nákladů a závazků, které se týkají účastníka výzkumu.
7.i Bodypsycho­terapeut přijímá závazek korigovat jiné odborníky nebo asociace v oblasti služeb a produktů psychoterapie zaměřené na tělo, pokud nebudou v souladu s těmito směrnicemi.
7.j Individuální diagnostika a terapeutické služby jsou poskytovány pouze v kontextu psychoterapeu­tického vztahu. V případě veřejných přednášek či předváděcích akcí, článků v novinách nebo časopisech, vystoupení v rozhlasových nebo televizních programech, v korespondenci a podobných mediích dává bodypsychoterapeut osobní rady s využitím nejlepší znalosti situace a odborného úsudku.
7.k Produkty nabízené v rámci veřejných přednášek či předváděcích akcí, článků v novinách nebo časopisech, vystoupení v rozhlasových nebo televizních programech, v korespondenci a podobných mediích naplňují stejné standardy jako produkty používané v odborném kontextu.
3.9 Zásada 8: Metody práce
Obecná zásada:
Bodypschoterapeuti se vynasnaží podporovat blaho a nejlepší zájmy klienta v jeho rozvoji, při publikování a využití psychoterapeu­tických nebo psychologických vyšetřovacích technik. Brání se zneužití výsledků vyšetření. Respektují právo klienta znát výsledky, prováděné interpretace, podklady pro závěry a doporučení. Bodypsychoterapeuti se v rámci legálních opatření vynasnaží o zachování bezpečnosti testování a jiných vyšetřovacích technik. Usilují o zabezpečení patřičného použití vyšetřovacích technik i ostatními osobami.

Upřesnění:
8.a Při používání vyšetřovacích technik bodypsychoterapeuti respektují právo klienta na adekvátní objasnění podstaty a účelu technik jazykem pro klienta srozumitelným. Toto neplatí v předem domluvených případech. Pokud vysvětlení podává někdo jiný, bodypsychoterapeuti ustanoví opatření, která zajistí přiměřenost tohoto vysvětlení.
8.b Bodypsychoterapeuti zodpovědní za rozvoj a standardizaci psychologických testů a jiných vyšetřovacích technik využívají ustanovené vědecké postupy a dbají na relevantní standardy EABP, národní, institucionální a organizační.
8.c Bodypsychoterapeuti při podávání zpráv o výsledcích vyšetření uvádějí jakékoliv výhrady ohledně validity nebo spolehlivosti zapříčiněných podmínkami vyšetření nebo nepřijatelností norem pro testované osoby. Bodypsychoterapeuti se snaží, aby ani někdo jiný nezneužil výsledky vyšetření nebo jejich interpretaci.
8.d Bodypsychoterapeuti si uvědomují, že výsledky vyšetření mohou být překonané a nesposkytují ucelený obrázek vyšetřovaných osob. Vynasnaží se, aby zabránili a předešli zneužití zastaralých nebo nekompletních vyšetření.
8.e Bodypsychoterapeuti nabízí vyhodnocovací a interpretační služby tak, aby poskytovali patřičné důkazy pro validitu programů a procedur používaných k dosažení interpretací. Veřejná nabídka interpretačních služeb přichází do úvahy pouze na úrovni konzultace profesionálů. Bodypsychoterapeuti se vynasnaží, aby zabránili zneužití vyšetřovacích zpráv.
3.10 Zásada 9: Výzkum
Obecná zásada:
Rozhodnutí o tom, zda bude realizován výzkum, který přispěje k vědeckému poznání a lidskému prospěchu, spočívá na každém bodypsychotera­peutovi. Při rozhodování o vedení výzkumu bodypsychoterapeut zvažuje rozličné způsoby a cesty, kterými výzkum povede.
Po tomto zvážení provádí výzkum s respektem a zájmem o blaho a důstojnost participujících osob a s vědomím regulativů a profesních standardů určujících provádění výzkumu s lidskými subjekty. Práva jednotlivce jsou nadřazena potřebám výzkumníků dokončit výzkum.

Upřesnění:
9.a Bodypsychoterapeut nebo instituce, která povede výzkum (výzkumník), je zodpovědná za přísné zvážení etické přijatelnosti výzkumu. Pokud je výzkumník při vážení vědeckých a lidských hodnot přiveden k etickému kompromisu, je nutně povinen vyhledat radu v etické oblasti a striktně dodržovat bezpečnostní pravidla, aby ochránil práva zkoumaných osob.
9.b K primárním etickým zájmům výzkumníka patří zvažovat, zda participující subjekty v plánované studii budou vystaveny „riziku“ nebo „minimálnímu riziku“ (toto je uvedeno v uznávaných výzkumných normách).
9.c Na výzkumníkovi je vždy odpovědnost dodržovat etické zásady výzkumu. Výzkumník je odpovědný za etické chování těch, kteří se podílejí na výzkumu, ať už jsou to spolupracovníci, asistenti, studenti či zaměstnanci, a těchto osob se současně týká stejná odpovědnost.
9.d Výzkumník ustavuje jasnou a spravedlivou dohodu s participujícími osobami (neplatí to pouze pro výzkum s „minimálním rizikem“). Tato dohoda jasně určuje práva a povinnosti všech zúčastněných. Výzkumník má povinnost dodržet všechny závazky a sliby, ke kterým se v této dohodě zavázal. Výzkumník informuje participující osoby o všech aspektech výzkumu, které by mohly ovlivnit motivaci participujících zúčastnit se výzkumu a vysvětlí další aspekty výzkumu, na které se participující osoby mohou dotazovat. Pokud výzkumník selže v podání přijatelného ozřejmení všech aspektů výzkumu před obdržením informovaného souhlasu, vyžaduje si situace další bezpečnostní opatření k ochraně důstojnosti a blaha zkoumaných subjektů. Provádění výzkumu s dětmi, lidmi s postižením, které limituje porozumění nebo komunikaci, podléhá speciálním bezpečnostním procedurám.
9.e Metodologické postupy výzkumné studie mohou vyžadovat utajení či nutné zastření skutečností. Předtím, než výzkumník provede takový typ výzkumu, má zvláštní povinnost: (i) rozhodnout, zda užití takovéto metody je ospravedlnitelné předpokládaným přínosem vědeckým, edukativním nebo praktickým; (ii) rozhodnout, zda jsou k dispozici jiné metody, které neužívají utajení nebo zastření; (iii) zajistit, aby participujícím osobám bylo co možná nejdříve vše dostatečně vysvětleno. Raději však užívání těchto technik výzkumu nedoporučujeme.
9.f Výzkumník respektuje svobodu jedince odmítnout účast na výzkumu nebo z něj kdykoliv v průběhu odstoupit. Na tuto povinnost chránit svobodu a pečovat o ni je třeba brát zřetel zejména v situacích, kdy se výzkumník ocitá v pozici autority a má na zkoumané osoby vliv. Takováto pozice autority zahrnuje například situace, kdy je zaměstnání osoby podmíněno účastí na výzkumu, nebo zkoumaný subjekt je studentem, klientem či zaměstnancem výzkumníka. Práva jedince jsou důležitější než přání výzkumníka dokončit výzkum.
9.g Výzkumník chrání participující osoby před fyzickým nebo psychickým nepohodlím, újmou i nebezpečím, které by mohlo vzniknout během výzkumných postupů. Pokud takové nebezpečí existuje, výzkumník o tom participující osoby informuje. Nepoužívá takové postupy, které mohou způsobit vážnou nebo trvalou újmu. Výjimka existuje v případě, kdy by byla participující osoba při nepoužití stávajících postupů vystavena ještě mnohem většímu riziku újmy, nebo pokud by výzkum měl potenciálně velký přínos a všechny participující osoby by poskytly plně informovaný a dobrovolný souhlas. Výzkumník by měl být přiměřeně pojištěný na krytí nákladů eventuelně způsobenými újmami. Participující osoby by měly být informovány o tom, že mohou kontaktovat výzkumníka i s jistým časovým odstupem, pokud by se u nich vyskytly projevy stresu, potenciální újmy či jen pochyby a otázky k proběhlému výzkumu. Souhlas účastníků výzkumu nemění jejich práva ani neumenšuje výzkumníkovu právní odpovědnost.
9.h Poté, co jsou data sebrána, informuje výzkumník účastníky o povaze výzkumu a pokusí se osvětlit všechny mylné představy, které mohly vzniknout. Tam, kde vědecké nebo lidské hodnoty ospravedlňují pozdržení nebo zadržení těchto informací, ukládá si výzkumník zvláštní odpovědnost monitorovat výzkum a ujistit se, že zde nevznikly žádné negativní důsledky pro účastníky.
9.i V případě, že výzkumné postupy poškodily některého účastníka, ukládá si výzkumník povinnost zajistit a odstranit takové důsledky výzkumu včetně důsledků dlouhodobých.
9.j Získané informace o účastnících výzkumu jsou důvěrné, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Pokud existuje možnost, že k těmto důvěrným informacím může mít přístup i někdo jiný, je tato možnost společně s postupy zajišťujícími důvěrnost materiálů vysvětlena účastníkům v procesu získávání informovaného souhlasu s výzkumem.
4 Postupy
4.1 Preambule
Etická komise (EK) pracuje na písemných dotazech a stížnostech tak, aby měla čas na diskusi a porozumění tomu, o co je žádána. To umožňuje členům, aby zvážili záležitost v klidné atmosféře, aniž by byli pod tlakem interaktivních vášní. V některých případech se komise potřebuje setkat s osobami, které jsou zapojeny do případu.

Princip důvěrnosti
Všechny informace, které jsou zasílány etické komisi, jsou považovány za důvěrné. Některé informace mohou být projednány se všemi zúčastněnými stranami, a v některých případech s radou EABP.
Obdržené informace se nesdělují jiným osobám nebo institucím, s výjimkou právních postupů, které to vyžadují. V každé situaci použije etická komise vlastní úsudek a znalost kontextu, aby rozhodla, zda a jak tuto informaci komunikovat s jinými stranami a radou EABP. V takových případech informuje stěžovatele, že došlo k předání informací.

Postupy popsané na následujících stránkách mají umožnit čtenáři, aby:
• věděl, jak postupovat při předložení stížnosti EK na chování terapeuta, vedoucího, trenéra, školy, profesního sdružení nebo kolegy
• byl informován o postupech používaných EK při obdržení stížnosti nebo dotazu

4.2 Zahájení řízení
Etická komise zpracuje jakýkoli dotaz nebo stížnost, pokud stěžovatel postupuje podle následujícího postupu:

EABP je mezinárodní organizací, a z tohoto důvodu zpracovává EK pouze dotazy a stížnosti, které jsou podány v písemné formě, vlastnoručně podepsané stěžovatelem a v angličtině.

Pokud jde o zúčastněné osoby:
• Etická komise je součástí rady EABP a může se zabývat jen stížnostmi proti členům EABP.
• Téma obsažené v dotazu/stížnosti nesmí být starší než sedm let.
• Stěžovatel musí být ve věci osobně přímo zainteresován.
Přestože etická komise nemůže jednat na základě stížnosti třetí strany, vítá informace a dotazy k etickým tématům od kolegů EABP. Etická komise informuje stěžovatele, zda a jak může naložit s jeho dotazem/informací.

Pokud jde o obsah záležitosti:
• Etická komise potřebuje znát specifika stěžovatelova dotazu/stížnosti (včetně dokumentace, pokud je k dispozici) a vědět, zda byl inkriminovaný člen EABP informován o podniknutých krocích; pokud ne, tak z jakého důvodu se tak nestalo.
• Etická komise potřebuje vědět, zda došlo k pokusu o domluvu; pokud ano, v jaké formě a s jakým výsledkem.
• Některé dotazy/stížnosti nespadají do kompetence etické komise a nemohou být dále zpracovány. V takovém případě je stěžovatel informován i s odůvodněním.

Po obdržení a projednání všech relevantních materiálů etická komise informuje stěžovatele, zda se jeho dotaz/stížnost vztahuje k přestoupení etického kodexu EABP; pokud ano, případ se posouvá do fáze shromažďování informací.

4.3 Fáze shromažďování informací
Pokud se EK rozhodne pokračovat, v dalším kroku informuje jednotlivce nebo instituci o stížnosti (pokud tak již nebylo učiněno), a zjišťuje stanovisko jednotlivce nebo instituce.
• EK může v určitých případech zaslat informace, které obdržela oběma stranám, aby získala více specifických informací k určitým bodům. Vzhledem ke komplexnosti přenosové dynamiky, s níž má EK v etických případech co do činění, může EK rozhodnout, které informace druhé straně předá.
• Pokud je za účelem shromáždění potřebných informací požadován mediátor, pak zainteresované strany sdílejí náklady. Pokud existuje nesouhlas mezi stranami ohledně sdílení nákladů na mediační proces, pak je toto téma také součástí mediace.
• V případě neúspěšné mediace EK rozhodne, zda stížnost bude či nebude dále projednávána etickou komisí. EK informuje zainteresované strany o rozhodnutí i o důvodech tohoto rozhodnutí.
4.4 Fáze hodnocení
Po shromáždění dostatečných informací EK prodiskutuje a zhodnotí situaci. Dále informuje všechny strany o svých závěrech, a také o tom, na základě jakých podkladů k těmto závěrům dospěla. Závěry se uvádí i s odkazem k relevantním bodům etických směrnic EABP.
Tyto závěry jsou podkladem pro požadované akce a sankce, které jsou popsány v následující kapitole.
4.5 Požadované akce a sankce
Obecné poznámky:
Závěry a požadavky EK jsou pro zúčastněné strany závazné, výjimkou je doporučení dočasného nebo trvalého vyloučení člena EABP. To musí být ratifikováno radou EABP .
Etické požadavky a sankce jsou uplatňovány proto, aby vyhodnotily jak způsobilost a schopnosti porušovatele, tak i důvěru asociace v jeho osobu. Měly by být zvažovány v souvislosti s následující otázkou:

  • Co se musí změnit/stát, aby mohl dotyčný/á být EK považován za důvěryhodného kolegu a terapeuta?

Zde plní EK edukační funkci a to tak, aby pomohla kolegům ozřejmit a ujasnit si etické záležitosti.
Pokud EK nevěří, že se jednotlivec nebo instituce mohou chovat důvěryhodným způsobem podle etického kodexu EABP, pak nemůže nadále sdílet s provinilým jedincem nebo institucí vztah profesní důvěry.
Cílem těchto požadavků a sankcí je pomoci znovuobnovit profesionální etické jednání a udržet vysoké etické standardy chování v EABP.

Znovuobnovení profesní důvěry:
Začíná se hodnocením profesní etiky. Hodnotí se motivy, znalosti, pocity a jednání provinilé osoby nebo osob, a to před, v průběhu a po provinění. Cílem je určit, proč k přestupku došlo.
Na tomto základě může být viníkovi uložen adekvátní počet profesních sankcí:
• Důtka je udělena v případě méně závažných provinění. Zároveň dochází k vyjasnění etických záležitostí, které s případem souvisejí.
• Mediační proces: Bodypsychoterapeut je požádán, aby záležitost s poškozenou osobou/osobami řešil za přítomnosti oboustranně přijatelného mediátora. Tento postup může či nemusí zahrnovat separátní jednání mediátora s obviněným členem. Obviněnému členovi nebude proplacen čas strávený na těchto jednáních, a také může být požádán o částečné nebo úplné uhrazení poplatku za mediaci.
• Požadavky ohledně supervize, vzdělávání nebo terapie v problémové záležitosti, které jsou ukončeny stanoviskem viníka vůči povaze a uzavření tohoto procesu, prokazující porozumění procesu, které je spolupodepsané terapeutem nebo supervizorem. Zvolený terapeut, supervizor nebo mediátor musí být schválen EK. Viníkovi může či nemusí být pozastaveno členství do doby, dokud projednávání záležitosti není ukončeno. Pokud dojde k dalšímu provinění nebo k provinění na stejném podkladě, je toto provinění hodnoceno a je s ním nakládáno se vzrůstající přísností.
• Pokud eticky nebo profesionálně problematický vztah mezi jedinci vede k etickým potížím, může EK požadovat, aby terapeut, trenér nebo supervizor ukončil práci s klientem, a to i přestože si klient přeje v profesionálním vztahu pokračovat. Toto platí i v případě problematického vztahu mezi asociací a jednotlivcem.
• Etická komise doporučí pozastavit členství v případě dostatečně závažného přestupku, který by vedl k vyloučení člena z asociace, ale zároveň existuje možnost nápravy působením času a snahy provinilého.
• Vyloučení doporučí etická komise u přestupků popsaných jako příklady v etickém kodexu, pokud jde o přestupky úmyslné nebo záměrné. Pokusy zakrýt vinu nebo odmítnutí podrobit se sankcím EABP jsou rovněž důvodem k okamžitému vyloučení. Etická komise může v těchto případech doporučit vyloučení na základě vlastního uvážení. V případě, kdy valná hromada akceptuje odvolání proti rozhodnutí etické komise, anebo hlasuje proti rozhodnutí etické komise o vyloučení člena (viz 4.2 (c,d) a 6.7 Pravidel asociace), valná hromada určí právně nebo profesně kvalifikovanou osobu jako arbitra vně asociace, aby případ prověřila. Její rozhodnutí je závazné pro zapojené strany i pro etickou komisi.
Při projednávání postupuje etická komise následovně:
• Sdělení a rozhodnutí EK jsou obecně prováděna minimálně třemi členy EK, z nichž žádný není přímo ani zprostředkovaně zapojen v projednávané záležitosti. Členové EK zapojení v této záležitosti nesmí rozhodčím sdělovat své názory.
• Disciplinární rozhodnutí je platné, pokud s ním souhlasí čtyři z pěti členů EK.
• Sdělení nebo arbitrární rozhodnutí jsou dosahována konsenzem. Pokud nemůže být dosaženo konsenzu, do projednávání je zahrnut předseda a je ukončeno prostým rozhodnutím většiny.