Úvod » O nás » Stanovy

Stanovy

Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo o.s. založená podle zákona č.83/90 Sb. o sdružování občanů.

I. Základní ustanovení

 1. Úvodní ustanovení

  Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo o.s. je neziskovou organizací založenou podle zákona č.83/90 Sb., sdružující členy za účelem organizace a podpory specifických terapeutických aktivit

 2. Název

  Občanské sdružení bude vystupovat v právních vztazích pod názvem „Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo o.s.“ (dále jen Asociace)

 3. Sídlo sdružení

  Sídlem Asociace je Evropská 86, Praha 6

 4. Hlavní činnost a cíl Asociace

  Hlavní činnost Asociace je v souladu s účelem, kvůli kterému bylo založeno.

  Asociace:

  • hájí zájmy svých členů a osob jeho zájmy dotčených vůči jiným osobám a organizacím
  • podporuje rozvoj vzdělávání v psychoterapii zaměřené na tělo, a to zejména organizováním účasti Asociace či jejích členů na setkáních a seminářích věnovaných této problematice
  • zprostředkovává komunikaci mezi institucemi zabývajícími se psychoterapeu­tickými aktivitami a výměnu informací mezi těmito subjekty
  • shromažďuje finanční prostředky na rozvoj psychoterapie zaměřené na tělo, a to způsobem uvedených v čl. V. odst. 3. těchto stanov
  • iniciuje a realizuje projekty zaměřené na vznik, rozvoj a podporu psychoterapie zaměřené na tělo
  • koordinuje spolupráci se zahraničními institucemi zabývajícími se psychoterapií zaměřenou na tělo

II. Členství

 1. Vznik a zánik členství
  • Členem Asociace se může stát fyzická osoba starší 18 let, která může svými schopnostmi přispět k naplňování cílů Asociace.
  • Členství v Asociaci je dobrovolné, nikdo nemůže být nucen k členství v Asociaci. – Člen sdružení z něj může kdykoli svobodně vystoupit.
  • Členy Asociace jsou lidé se zájmem o psychoterapii zaměřenou na tělo, kteří zaplatí členský příspěvek.
  • Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. Členství zaniká vystoupením člena, písemným oznámením, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, zánikem Asociace.
  • Forma členství může být řádná, čestná a mimořádná.
  • Čestné členy jmenuje předsednictvo. Čestnými členy se mohou stát osoby, které se významným způsobem zasloužily o šíření a rozvíjení psychoterapie zaměřené na tělo, případně o dobré jméno, výsledky nebo majetek Asociace. Čestní členové jsou zproštěni povinnosti platit členské příspěvky.
  • Mimořádnými členy se mohou stát zájemci o členství z řad vysokoškolských studentů, kteří nemají povinnost platit členský příspěvek v plné výši.
 2. Práva a povinnosti členů

  Každý člen má právo:

  • podílet se na činnosti Asociace způsobem, který odpovídá jeho zkušenostem, znalostem a schopnostem
  • účastnit se valných hromad, přednášet na nich své názory, návrhy a připomínky a hlasovat při volbě orgánů Asociace
  • být volen do orgánů Asociace
  • na odměnu vyplývající z činnosti pro Asociaci a má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů
  • být informován o činnosti Asociace

  Každý člen má povinnost:

  • platit členské příspěvky
  • osobně se podílet na naplňování stanov Asociace a jejich dodržování
  • respektovat a plnit rozhodnutí valné hromady a dalších orgánů Asociace, pokud jsou přijata podle stanov Asociace
  • plně využívat svých schopností, znalostí a zkušeností k dalšímu rozvoji činnosti Asociace v souladu s cíli Asociace (bod I/4).
  • zúčastňovat se včas všech určených akcí, aby nebyla narušena akceschopnost Asociace a aby byly naplňovány její poslání a účel, za kterým bylo založena.
  • starat se hospodárně o svěřený majetek Asociace; o poškození nebo o ztrátě svěřené věci je povinen neprodleně informovat orgány Asociace. V případě, že bude prokázáno zavinění, je člen povinen nahradit Asociaci škodu, která mu vznikla.
 3. Členské příspěvky

  Tyto stanovy upravují otázku členských příspěvků rámcově, stanoví základní principy jejich vybírání a hospodaření s nimi. Výši členských příspěvků pro jednotlivé kategorie stanoví každoročně předsednictvo. Nejvyšší orgán Asociace může rozhodnutí předsednictva změnit, pokud je výše členských příspěvků nepřiměřená, nebo zrušit, jsou-li členské příspěvky vyměřeny v rozporu se stanovami nebo zákonem.

  Kategorie členských příspěvků:

  • příspěvky řádných členů
  • příspěvky mimořádných členů
  • příspěvky čestných členů jsou dobrovolné

III. Orgány Asociace

 1. Orgány Asociace:
  • valná hromada
  • předsednictvo
  • revizní komise
 2. Valná hromada

  je vrcholným orgánem Asociace, která má formu:

  • ustavující, která schvaluje stanovy a volí orgány Asociace
  • řádnou, která se koná dle potřeb Asociace, nejméně však 1×ročně
  • mimořádnou, která se koná jestliže o to požádá alespoň polovina členů Asociace nebo předsednictvo Asociace, a to tak, že předsednictvo zašle všem členům písemnou pozvánku s programem alespoň 15 dnů před termínem konání řádné schůze Asociace
  • valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je přítomná alespoň nadpoloviční většina všech členů, jejich hlasovací právo je rovné. Dvoutřetinová většina všech členů rozhoduje o změně stanov, o přijetí nového člena, v ostatních bodech rozhoduje nadpoloviční většina všech členů.
  • valná hromada rozhoduje o změně stanov, volí statutární orgány Asociace, rozhoduje o přijetí člena Asociace, rozhoduje o vyloučení člena Asociace, rozhoduje o zániku Asociace a majetkovém vypořádání, schvaluje zprávu o hospodaření s majetkem Asociace, rozhoduje o jakékoliv další věci, u které si to vyhradí.
 3. Předsednictvo Asociace
  • Předsednictvo Asociace je tvořeno třemi členy a je výkonným orgánem Asociace, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
  • Funkční období členů předsednictva je dvouleté. Členové předsednictva jsou zároveň statutárními zástupci sdružení a jménem sdružení jednají samostatně.
  • Předsednictvo Asociace volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy předsednictva, řídí činnost Asociace v období mezi zasedáními valné hro¬mady, připravuje a svolává valnou hromadu, přijímá podněty členů Asociace, zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, navr¬huje přijetí nových či vyloučení stávajících členů Asociace, za¬jišťuje vedení příslušné hospodářské a účetní evidence.
  • Předsednictvo svolává předseda, v případě jeho nečinnosti jeden z místopředsedů nejméně 2× ročně.
  • Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
  • Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.
  • Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci předsednictvo.

IV. Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem Asociace, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise má 3 členy volené valnou hromadou na dvouleté funkční období.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením Asociace a upo¬zorňuje předsednictvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich od¬stranění. Kontrolu provádí nejméně 1× ročně.
 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

V. Hospodaření Asociace

 1. Účetní období

  Účetním obdobím Asociace je kalendářní rok.

 2. Roční účetní závěrka
  • Po skončení účetního období, nejpozději však do jednoho měsíce, sestaví předsednictvo roční účetní závěrku.
  • Roční účetní závěrku spolu s návrhem na použití zisku nebo krytí ztrát Asociace předloží předsednictvo ke schválení valné hromadě.
  • Roční účetní závěrku spolu s návrhem na použití zisku nebo krytí ztrát zveřejní předsednictvo způsobem, o němž rozhodne valná hromada.
 3. Majetek Asociace

  Asociace má právní subjektivitu. Může vlastnit majetek (movitý i nemovitý), se kterým hospodaří podle obecně platných právních předpisů a vlastních pravidel hospodaření.

  Peněžních prostředků, movitého či nemovitého majetku může sdružení nabývat zejména:

  • členskými příspěvky,
  • příspěvky a dotacemi od státu a obcí,
  • příspěvky, dary a děděním od jiných právnických a fyzických osob.

VI. Zánik Asociace

 1. Asociace zaniká
  • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinými organizacemi na základě rozhodnutí valné hromady.
  • pravomocným rozhodnutím příslušným orgánem státní správy o jejím rozpuštění
 2. V případě dobrovolného rozpuštění Asociace nebo jejím rozpuštěním Ministerstvem vnitra rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

VII. Další ustanovení

 1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové Asociace z osobností z vědecké, umělecké, politické aj. oblasti, kteří souhlasí a podporují cíle Asociace. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena Asociace.
 2. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí Asociace a nabývají svou platnost na ustavující schůzi Asociace a nabývají účinnosti dnem registrace příslušným orgánem státní správy.
 3. Asociace má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.