Úvod » Výcvik » Informace k novému výcviku 2017 - 2022

Informace k novému výcviku 2017 - 2022

PREWORKSHOPY K VÝCVIKU

Během roku 2016 – 2017 budou výcviku předcházet 3 openworkshopy:

Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo I, Liane Zink (Brazílie)
Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo II, Richard Hoffmann (Mnichov)
Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo III, Marianne Ingenhousz (Nizozemí)

Na preworkshopech poznáte mezinárodní trenéry, s lektory a asistenty českého týmu, se kterými se budete setkávat během výcviku a seznámíte se s metodou a principy psychoterapie zaměřené na tělo. Účast minimálně na jednom preworkshopu je výhodou pro přijetí do výcviku. Během výcviku se bude poměrná část hodin z účasti na preworkshopech započítávat do povinných hodin „Psychosomatic Stress Release Groups“ cvičení.

informace a přihlášky na preworkshopy 2017

VÝCVIK V INTEGRATIVNÍ PSYCHOTERAPII ZAMĚŘENÉ NA TĚLO

V psychoterapii zaměřené na tělo se uplatňuje specifický terapeutický přístup, který zahrnuje kromě verbální terapie také techniky a postupy rozvoje vnitřní pozornosti, dechu, uvolňování svalových napětí, dotyková a pohybová cvičení. Pomocí těchto technik pracuje terapeut s klientem tak, že pomáhá propojit fyzické vnímání těla, emoční prožívání a myšlenkové procesy a podporuje proces pochopení souvislostí těchto dějů s vlastní životní realitou a historií klienta.

Program je postaven na integraci více přístupů a škol v psychoterapii zaměřené na tělo. Vývojový model vychází ze separačně-individuačního procesu popsaného M. Mahlerovou. K popisu vývoje psychiky jsou využity modely egopsychologie A. Freudové, J. Bowlbyho a D.W. Winnicotta. Teorie energetické souvislosti prožívání vychází z nauky W. Reicha a jeho následovníků. Teorie osobnosti a porozumění etiologii staví do značné míry na bioenergetické analýze A. Lowena a jejím systematickém rozvíjení S. Johnsonem. Psychoterapetické intervence čerpají z řady přístupů: bioenergeticke analýzy, biosyntézy D. Boadelly, Pesso-Boyden System Psychomotor A. Pessa, Hakomi přístupu R. Kurtze a formativní psychologie S. Kelemana.

Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností ČSL JEP a opravňuje absolventy žádat o evropskou akreditaci EABP.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN A MÍSTO ZAHÁJENÍ VÝCVIKU

první setkání:
listopad 2017
místo konání:
Karlova 25, Praha 1
uzávěrka přihlášek:
31.10.2017

LEKTORSKÝ TÝM

Richard Hoffmann (Mnichov, Německo)

Je žákem Erva Polstera, Alexandra Lowena, Davida Boadelly, Alberta Pessa a E. Rossiho; Pracuje ve své terapeutické praxi v Mnichově, SRN, je docentem a trenérem psychoterapie zaměřené na tělo v Evropě a Jižní Americe. Do roku 2005 byl 12 let mezinárodním výcvikovým trenérem biosyntézy, je regionálním trenérem v bionergetické analýze v Mnichově a Sao Paulu. Autor knihy Bionergetická cvičení, Portál, 2004.

Liane Zink (Sao Paulo, Brazílie)

Je žačkou Alexandra Lowena a Davida Boadelly, je mezinárodní trenérkou v bionergetické analýze a v biosyntéze. Žije a pracuje v Sao Paulu, je zkušenou výcvikovou trenérkou v psychoterapii zaměřené na tělo.

Marianne Ingenhousz (Amsterdam, Nizozemí)

Bionergetická terapeutka a členka Mezinárodního Institutu pro bionergetickou analýzu, supervizorka v bionergetické analýze. Ve své praxi je ovlivněna i tibetským duchovně-léčebným systémem Kum Nye. Kromě své terapeutické praxe je zkušenou výcvikovou terapeutkou v psychoterapii zaměřené na tělo.


 

ASISTENTI

Zároveň se budete během workshopů setkávat s českými lektory ČAPZT a asistenty ve výcviku, kteří budou ve výcviku také učit, asistovat a doprovázet, zajišťovat organizaci, překlad z AJ do ČJ a povedou „Psychosomatic Stress Release Groups“. Všichni jsou absolventy čtyřletého výcviku v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo, asistenty a mají bodypsychotera­peutickou praxi. S některými z nich se setkáte při preworkshopech a vstupním pohovoru. Pomáhat s překladem budou především z důvodu upevňování české terminologie a zejména na začátku výcviku. U certifikovaných terapeutů ČAPZT máte možnost absolvovat povinné hodiny individuální terapie.

Lektoři a asistenti, se kterými se během výcviku setkáte: Mgr.Michaela Čápová, Mgr. Vítek Čelikovský, Mgr. Jana Hronková, Mgr.Tereza Koryntová, PhDr. Filip Abramčuk PhD.

STRUKTURA A ROZSAH VÝCVIKU

NÁPLŇ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁSTI

 • vzdělávací program je rozvržen na 5 let a obsahuje 315 hodin sebezkušenosti, 125 hodin teorie a 135 hodin supervize
 • v každém roce se účastníte pěti wokshopů, první tři roky převažuje teorie, sebezkušenost a praktický nácvik dovedností, poslední 2 roky probíhá zejména supervize
 • orientační cena výcviku je 45000 Kč za rok
 • částka za každý další rok bude navýšena v závislosti na meziročním inflačním indexu
 • minimální počet účastníků výcviku je 20, maximální 26

DALŠÍ POVINNÁ SEBEZKUŠENOST

 • sebezkušenostní terapie v psychoterapii zaměřené na tělo prováděná psychoterapeutem akreditovaným lektorským týmem (minimálně 100 hodin za celý vzdělávací program)
 • sebezkušenost ve skupině tělesných cvičení – „Psychosomatic Stress Release Groups“ (60 hodin, v průběhu prvních dvou let)

Tyto aktivity si účastník hradí samostatně mimo uhrazené kurzovné za výcvik. 

DALŠÍ POVINNOSTI

 • sebezkušenost v peergroups (90 hodin za celý vzdělávací program)
 • vedení vlastních „Psychosomatic Stress Release Groups“ (minimálně 100 hodin – po 2. rčníku)
 • vedení individuální psychoterapie s třemi vlastními klienty
 • individuální supervize

DOPORUČENÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE

 • dobrá nebo alespoň částečná znalost AJ (výcvik bude částečně tlumočen asistenty)
 • doporučený minimální věk 25 let
 • VŠ vzdělání (přednost dáváme psychologickým a lékařským oborům a dále pomáhajícím profesím)
 • předchozí jiné psychoterapeutické vzdělání je výhodou

Výše uvedené podmínky nejsou striktně povinné, předpokladem pro vstup do výcviku může být také ukončené nebo započaté vzdělání nebo zaměstnání v pomáhající profesi a možnost pracovat s klienty v terapeutickém rámci daném legislativními předpisy. Vhodné osobnostní předpoklady pro terapeutickou práci budou posouzeny lektory na preworkshopech předcházejících výcvikovému běhu.

POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ DO VÝCVIKU

 • máte-li zájem vstoupit do výcviku, vyplňte prosíme pečlivě tuto online závaznou přihlášku: online přihláška výcvik
 • po vyplnění závazné online přihlášky obdržíte na mail vstupní dotazník, který vyplněný spolu s fotografií a CV zašlete poštou na adresu: Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo o.s., Na Vlčovce 2573/2c, Praha 6 – Dejvice, 160 00
 • v elektronické podobě pošlete též výše uvedené vyplněné dokumenty na mail: info@capzt.cz
 • uhraďte poplatek pro přijímací řízení ve výši 600 Kč na účet: 2200274347 / 2010
 • uzávěrka přihlášek je 31.10.2017
 • poté budou uchazeči pozváni na přijímací pohovor
 • po přijímacím pohovoru obdrží vybraní účastníci organizační informace a pokyny k platbám výcviku.

DOTAZY

info@capzt.cz